5 تیر 1364
اجرای عملیات ایذایی ظفر 2
نیروی‌ زمینی‌ ارتش‌، طی‌ یک حمله‌ ایذایی‌ با نام‌ «ظفر2» در منطقه‌ پنجوین عراق‌- جبهه‌ شمالی‌ جنگ‌- توانست‌ 20 سنگر اجتماعی‌ و انفرادی، 5 موضع‌ تیربار و 12 زاغه‌ مهمات‌ دشمن‌ را منهدم‌ کند.