5 تیر 1300
پایان حکومت نظامی کودتای رضاخانی
حكومت نظامي كه از زمان كودتاي سوم اسفند 1299 در تهران برقرار شده بود، امروز پايان يافت.