10 تیر 1348
انتخاب امام موسی صدر به عنوان رئيس‌ مجلس اعلای شيعيان لبنان

امام موسي صدر به عنوان اولين رئيس‌ مجلس اعلای شيعيان لبنان انتخاب شد.