10 تیر 1332
تصویب طرح عمليات «آژاكس» توسط امریکا و انگلیس

طرح عمليات براندازی محمد مصدق از قدرت، با نام عمليات « آژاكس» به تصويب نهايی وزارتخانه‌های امور خارجه آمريكا و انگليس رسيد .