13 تیر 1316
امضای قرارداد تعین مرز آبی بین رژیم پهلوی و عراق تحت فشار انگلیس
رژیم پهلوی و عراق تحت فشار انگلیس قرارداد جديدي را امضاء كردند كه در آن مرز آبي دو كشور از حدود قلمرو ساحل طرفين به عميق‌ترين خط طولي اروند رود ـ خط القعرـ انتقال داده شد.