16 تیر 1356
ورود محرمانه وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به تهران
موشه‌دايان ـ وزير خارجه رژيم صهيونيستي ـ با هواپيماي اختصاصي و به طور محرمانه‌ وارد تهران شد و مورد استقبال تيمسار نصيري رئيس ساواك قرار گرفت.