17 تیر 1316
انعقاد پیمان سعدآباد
وزيران خارجه ايران‌، تركيه‌، عراق و افغانستان در كاخ سعدآباد قراردادي امضاء كردند كه ميان آنان نوعي اتحاد استراتژيك به وجود آورد. اين قرارداد به «پيمان سعدآباد» مشهور شد.