17 تیر 1285
ادامه تجمع مردم مبنی بر عزل عین‌الدوله
مردم با ادامه تجمع خود در مسجد شاه تهران آشكارا خواستار عزل عين‌الدوله از صدارت شدند. در درگيري با قواي دولتي بيش از 100 نفر به شهادت رسيدند.