18 تیر 1357
تشکیل اتحادیه روحانیون شیراز
به منظور مقابله با تبعات برنامه هاي مبتذل موسوم به «جشن هنر شيراز»، روحانيون شيراز تشكلي به نام «اتحاديه روحانيون شيراز» تشكيل دادند.