21 تیر 1314
قیام خونین در مسجدگوهرشاد علیه سیاست کشف‌حجاب
قيام مردم مشهد در اعتراض به سياستهاي ضداسلامي رضاخان در صحن مسجد گوهرشاد، سركوب شد.