21 تیر 1285
اجتماع مردم در پی شهادت اولین شهید مشروطیت
درپی به شهادت رسیدن سیدعبدالحمید طلبه جوان که به اولین شهید مشروطیت معروف شد، تجار و کسبه با تعطیل محل کسب و کار به طرف مسجد جامع اجتماع کردند و سپس خواستار برکناری عین الدوله و تاسیس عدالتخانه شدند.