22 تیر 1331
درخواست مصدق مبنی بر اختیارات تام نخست‌وزیری
محمد مصدق براي عهده‌داري مقام نخست‌وزيري خواستار اختيارات تام از مجلس شوراي ملي شد.