23 تیر 1361
آغاز عملیات رمضان
عملیات بزرگ رمضان با هدف نزدیک شدن به بصره و تنومه و با رمز یا صاحب‌الزمان ادرکنی در جبهه‌های جنوب آغاز شد.