24 تیر 1359
بسته شدن مرزها به منظور جلوگیری از فرار عوامل کودتای نقاب
مرزهاي زميني، هوايي و دريايي كشور به منظور جلوگيري از فرار عوامل كودتاي نقاب، به حكم دادستاني انقلاب بسته شد.