25 تیر 1326
افتتاح پانزدهمین دوره مجلس شورای ملی
پانزدهمين دوره مجلس شوراي ملي پس از يك فترت طولاني افتتاح شد.