26 تیر 1366
قطع روابط سیاسی ایران و فرانسه
در پي تشديد بحراني كه به «جنگ سفارتخانه‌ها» مشهور شد، روابط سياسي ايران و فرانسه قطع شد.