28 تیر 1297
آتش زدن کنسولگری انگلیس در رشت توسط نیروهای نهضت جنگل
نيروهاي نهضت جنگل شهر رشت را به تصرف خود درآوردند و كنسولگري انگليس را به آتش كشيدند.