30 تیر 1367
عدم پایبندی رژیم بعث عراق به قطعنامه 598
سه روز پس از پذيرش قطعنامه 598 از سوي ايران، شوراي فرماندهي رژیم بعث عراق به رياست صدام حسين طي جلسه‌اي تصميم به ادامه جنگ گرفت.