31 تیر 1334
مرگ احمد قوام
احمد قوام‌ ـ قوام السلطنه ـ در 82 سالگي به مرض سكته مغزي درگذشت‌.