31 تیر 1331
استعفای حسن امامی از ریاست مجلس شورای ملی
يك روز پس از قيام خونين 30 تير و بركناري قوام السلطنه از نخست وزيري سيدحسن امامي، روحاني نماي درباري از رياست مجلس شوراي اسلامي استعفا داد.