1 مرداد 1358
انتشار اولين شماره نشريه «مجاهد»
اولين شماره نشريه «مجاهد» ارگان سازمان مجاهدين خلق ايران انتشار يافت.