توئیتر مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
دریافت رشوه 80 میلیون تومانی توسط محمدرضا پهلوی در سال 1338
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ فساد در خاندان پهلوی نهادینه شده بود به طوری که رضاخان و محمدرضا هم در فساد دست داشتند که اسناد از بخشی از فسادهای متعدد آنها پرده‌ برمی‌دارد.

سندی از گزارش‌های ساواک در سال 1338 دریافت رشوه توسط محمدرضا پهلوی از یک شرکت  انگلیسی را این چنین گزارش می‌دهد: «دو نفر از کارمندان عالیرتبه شهرداری می‌گفتند پس از مراجعت اعلی‌حضرت همایون شاهنشاه و برکناری تیمسار سپهبد باتمانقلیچ از وزارت کشور، مجدداً موضوع احداث جاده سوم مورد نظر قرار گرفته و شاهنشاه با یک شرکت انگلیسی در این مورد وارد مذاکره شده‌اند و قرار گردیده که شهرداری تهران برای حفظ اصول ظاهری اداری، کشیدن جاده را به مزایده گذاشته و پس از مطالعه پیشنهادات، شرکت انگلیسی مذکور برنده اعلام و در ضمن امتیاز خرید و فروش زمین‌های اطراف جاده سوم نیز به شرکت مذکور واگذار شود و در قبال این امتیازات مبلغی در حدود 80 میلیون تومان به شخص اول مملکت پرداخت و 30 الی 50 هزار متر از زمین‌های مرغوب کنار جاده سوم نیز برای تاسیس یک هتل درجه اول در اختیار موسسه بنیاد پهلوی گذارده شود.»


گزارش ساواک از رشوه شرکت انگلیسی به محمد رضا پهلوی