5 مرداد 1367
آغاز عملیات مرصاد
عمليات «مرصاد» با هدف سركوب منافقين كه با حمايت نظاميان عراقي ازناحيه غرب وارد كشور شده بودند آغاز شد.