5 مرداد 1339
تلگراف شیخ محمد شلتوت به محمدرضا پهلوی
شيخ محمد شلتوت رئيس دانشگاه الازهر در تلگرافي به محمدرضاپهلوی، نگراني خود را از اقدام وي در شناسائي اسرائيل اعلام كرد.