6 مرداد 1368
برگزاری همه‌پرسی اصلاحیه قانون اساسی
همه‌پرسي بازنگري قانون اساسي و انتخابات پنجمين دوره رياست جمهوري در ايران برگزار شد.