6 مرداد 1357
تظاهرات ضد سلطنتی دانشجویان ایرانی مقیم هند
صدها دانشجوي ايراني در تظاهرات بزرگي در شهر بمبئي هند، خواستار برچيده شدن بساط سلطنت در ايران و آزادي زندانيان سياسي شدند.