6 مرداد 1297
حمله قوای نظامی انگلیس به رشت
قواي نظامي انگليس به رشت حمله كردند و پس از زد و خورد شديد، جنگلي‌ها از شهر خارج شده و در جنگل‌هاي اطراف مستقر شدند.