13 مرداد 1335
تیعید محمد مصدق به احمدآباد
محمد مصدق كه در پي كودتاي 28 مرداد به سه سال زندان محكوم شده بود، پس از تحمل مدت مذكور آزاد و به زادگاهش احمدآباد تبعيد شد.