18 مرداد 1322
تصویب لایحه استخدام مستشاران امریکایی توسط مجلس شورای ملی
لايحه استخدام يك مستشار آمريكايي براي اداره شهرباني به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.