22 مرداد 1362
حمله موشكي رژیم بعث به شهر انديمشك
حمله موشكي  رژیم بعث به شهر انديمشك 31 شهيد و بيش از 200 مجروح گذاشت.