23مرداد1334
امضا جامع ترین قرارداد میان ایران وآمریکا

جامع ترين قرارداد پس از كودتاي 28 مرداد 1332 در ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي، گمركي، مالي، دريانوردي و امنيتي در 23 ماده ميان ايران و آمريكا به امضا رسيد.