23 مرداد 1362
محاكمه صادق قطب زاده به اتهام توطئه و براندازي نظام جمهوري اسلامي

محاكمه صادق قطب زاده و مهدي مهدوي به اتهام براندازي نظام جمهوري اسلامي در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي مركز در زندان اوين انجام شد.