24 مرداد 1315
ارتحال علامه نائینی
علامه ميرزامحمدحسين نائيني از رهبران برجسته جنبش مشروطه در 78 سالگي درگذشت.