25 مرداد 1332
فرار محمدرضا پهلوی قبل از کودتای 28 مرداد
محمدرضا پهلوي در آستانه كودتاي 28مرداد 1332، بدون هیچ تشریفاتی و بدون تشکیل «شورای سلطنت» از کشور فرار کرد.