26 مرداد 1369
آغاز بازگشت آزادگان ایرانی از بند رژیم بعث عراق
متعاقب پذيرش مجدد پيمان الجزيره توسط صدام، اولین گروه آزادگان به ایران بازگشتند.