28 مرداد 1385
مرگ شعبان جعفری
شعبان جعفري (شعبان بي‌مخ) كه نام او با كودتاي آمريكائي 28 مرداد 1332 و بازگشت محمدرضا پهلوی به ايران گره خورده بود در سالروز همان كودتا درگذشت.