29 مرداد 1332
آغاز دوره پنجم مشروطه و دوران سلطه آمريكا
به دنبال كودتاي آمريكايي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و متلاشي شدن نهضت ملي و حضور بلامنازع آمريكا در ايران، دوره پنجم مشروطه همراه با دوران سياه ديكتاتوري محمدرضا پهلوی و سلطه آمريكا در ايران آغاز شد.