29 مرداد 1300
اعتراف رسانه‌های غرب به تنفر ایرانیان از انگلیس
روزنامه تايمز چاپ لندن در مقاله‌اي با عنوان «تنفر از انگليس سراسر ايران را فراگرفته» به تنفر ایرانیان از انگلیس پرداخت.