1 شهریور 1377
شهادت اسدالله لاجوردی
اسدالله لاجوردي دادستان تهران به دست عوامل سازمان منافقين ترور و به شهادت رسيد.