1 شهریور 1288
عزل حاکم تهران توسط مشروطه‌خواهان
مردم خشمگين تهران «وزير اكرم‌» را از استان‌داري عزل و به جاي وي «ميرزا شكرالله خان معتمدخاقان‌» را كه از مشروطه‌خواهان بود، به عنوان حاكم تهران منصوب كردند.