3 شهریور 1320
اشغال ایران توسط متفقین در جریان جنگ جهانی دوم

بامداد امروز نيروهاي شوروي از شمال و انگلستان از جنوب، ايران را مورد حمله زميني‌، هوايي و دريايي قرار دادند.