4 شهریور 1367
صدور قطعنامه 620 شوراي امنيت سازمان ملل

قطعنامه شماره 620 شوراي امنيت سازمان ملل عليه كاربرد مكرر سلاح‌هاي شيميايي از سوي رژیم بعث عراق، صادر شد.