5 شهریور 1362
اعتراف سران حزب توده به خیانت به مردم ایران

نورالدين كيانوري دبير اول حزب منحله توده در يك برنامه تلويزيوني اعتراف كرد: «تاريخ فعاليت حزب توده، تاريخ 41 سال خيانت به ملت ايران بود»