5 شهریور 1357
روی کار آمدن کابینه شریف امامی

در پي استعفای جمشيد آموزگار از نخست‌وزيري‌، جعفر شريف امامي مأمور تشكيل كابينه شد.