6 شهریور 1347
صدور فتوای امام خمینی در مورد مصرف صدقات در راه مبارزه با رژیم صهیونسیتی

امام خميني باصدور فتوايي با پرداخت زكات و ساير صدقات به مبارزين فلسطيني موافقت كردند.