11 شهریور 1365
آغاز عملیات کربلای سه

عملیات کربلای سه با هدف انهدام سکوهای نفتی «البکر» و «الامیه» انجام شد و هدف آن کاهش توان اقتصادی و نظامی دشمن بود.