11 شهریور 1320
رد درخواست رضاخان توسط امریکا

يک هفته پس از اشغال نظامي ايران توسط قواي متفقين، فرانكلين روزولت ـ رئيس جمهور امريكاـ طي پاسخي به رضاخان درخواست او براي اقدام امريكا در جلوگيري از دخالت نظامي انگليس و شوروي در ايران را رد كرد.