14 شهریور 1299
ماموریت مخبر السلطنه برای شکستن قیام محمد خیابانی
مخبرالسلطنه وزير ماليه با اختيارات كامل، والي آذربايجان شد. مأموريت ويژه وي خاتمه دادن به قيام شيخ محمد خياباني است.