17 شهریور 1359
متشنج کردن فضای کشور توسط بنی‌صدر
ابوالحسن بني‌صدر رئيس جمهور طي سخناني در ميدان شهدا نيروهاي پيرو خط امام، رهبران قواي مقننه و قضائيه و روحانيون منتقد خود را مورد حمله قرار داد و فضاي سياسي كشور را ملتهب و متشنج ساخت.