17 شهریور 1298
زندانی شدن منتقدان قرارداد 1919 توسط وثوق الدوله
وثوق الدوله ـ عاقد پيمان 1919 ـ ضمن دفاع از اين قرارداد، جمعي از مخالفين مشهور آن را بازداشت و به كاشان تبعيد كرد.